จัดการเรียนการสอนแบบวันคี่-วันคู่

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้องค์กรทุกภาคส่วนตระหนักถึงอันตรายที่เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่โดยส่วนรวม ด้วยเหตุนี้ทางโรงเรียนเจริญวิทย์ จึงได้หาแนวทางการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อของกระทรวงสาธารณสุขและเป็นไปตามหลักการของทางกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ จัดการเรียนการสอนแบบวันคี่-วันคู่ ในวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ – ให้นักเรียนที่มีเลขที่เป็นเลขคี่ มาเรียนในวันคี่ – นักเรียนที่มีเลขที่เป็นเลขคู่ มาเรียนในวันคู่ – นักเรียนที่มีเลขที่เป็นเลขคี่[…]

Read more