ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเจริญวิทย์ เป็นโรงเรียนเอกชนได้รับอนุญาตให้สอนภาษาจีน ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุน จากสมาคมครูสอนภาษาจีนแห่งประเทศไทยจากประเทศไต้หวันและสาธารณรัฐประชาชนจีน สมัยอดีตโรงเรียนใช้หลักสูตรและตัวอักษรของประเทศไต้หวัน และมีการเรียนการสอนภาษาจีนอย่างเข้มข้น สมัยประมาณ ๓๐ – ๔๐ ปี ที่ผ่านมานักเรียนทุกคนสามารถ ฟัง พูด อ่านเขียนภาษาจีนได้ ปัจจุบันเนื่องจากสภาพแวดล้อมและสังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก นักเรียนไม่สามารถเรียนรู้ภาษาจีนได้เข้มข้นโรงเรียนจึงปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้ง่ายขึ้น และเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๔ เพื่อให้เป็นสากลนิยมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก[…]

Read more