โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

12 hours 24 minutes ago

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School added 55 new photos.

1 day 23 hours ago

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ ได้กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรม ถวายเครื่องราชสักการะฯ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และลงนามถวายพระพรฯ นำโดยนางสุภาณี สวาทะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทย์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ถึงมัธยมศึกษา

🙏

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

2 days 3 hours ago

วันแม่แห่งชาติ "๑๒ สิงหา
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
#เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

คำขวัญพระราชทานวันแม่แห่งชาติ
ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

"พระคุณแม่ยิ่งใหญ่เกินใดเปรียบ
จะหาใครมาเทียบยากจักหา
ประพฤติดีด้วยใจกายวาจา
ประกาศคุณมารดาต่อแผ่นดิน"

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕

#จอมพลหญิง จอมพลเรือหญิง จอมพลอากาศหญิง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เสด็จพระราชสมภพ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๗๕ ทรงเสด็จพระราชสมภพ ที่
บ้านพลเอกเจ้าพระยาวงศานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์) ผู้เป็นบิดาของหม่อมหลวงบัว ณ บ้านเลขที่ ๑๘๐๘ ถนนพระรามหก ตำบลวังใหม่ อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร
เป็นพระธิดาองค์ใหญ่ของพลเอกพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ กับหม่อมหลวงบัว กิติยากร

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ พระราชทานนามว่า “สิริกิติ์” ซึ่งมีความหมายว่า “ผู้เป็นศรี แห่งกิติยากร”

เป็น สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ใน #พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แห่งราชอาณาจักรไทย ใน ราชวงศ์จักรี เป็นพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ใน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และ โดยพระชนมายุจึงนับเป็นพระกุลเชษฐ์พระองค์ปัจจุบันใน พระบรมราชจักรีวงศ์
(พระกุลเชษฐ์ โดยพระอิสริยยศ คือพระบรมวงศ์ที่ทรงดำรงพระอิสริยยศสูงสุด) ซึ่งจะหมายถึงพระมหากษัตริย์เสมอ โดยพระชนมายุ คือพระบรมวงศ์ที่มีพระชนมายุสูงสุด
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจในการส่งเสริมคุณภาพชีวิต อาชีพ และความเป็นอยู่ของบุคคลผู้ยากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกล ได้โดยเสด็จพระราชดำเนิน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทั่วทุกหนแห่งในแผ่นดินไทยนี้
______
“ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี”
#ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ
มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
___________

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School added 27 new photos.

2 days 16 hours ago

“ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเจริญวิทย์ ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1”

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสุภาณี สวาทะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทย์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน โดยที่ประชุมมีมติเลือก นางสาวชนิดาภา จันทร์มีศรี เป็นประธาน นาวาตรีสุธรร ใจ๋เจริญ เป็นรองประธานคนที่ 1 นางสาวพัชราภรณ์ แซ่ขวาย เป็นรองประธานคนที่ 2 นางสาวอนงค์ลักษณ์ ไหมดี เป็นเลขานุการ นางสาวกานต์รวี แสงศรีบุญมิ่ง เป็นผู้ช่วยเลขานุการ นางสาวศุภาพร บำเพ็ญ เป็นประชาสัมพันธ์ และนางธนภร พัชรวรภาส เป็นเหรัญญิก

#เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

2 days 21 hours ago

母亲节快到了!
วันแม่ใกล้จะมาถึงแล้ว

给同学们做简单的母亲节贺卡
ให้นักเรียนทำการ์ดวันแม่ง่ายๆ

为送出的是我们对妈妈深深地爱
เพื่อส่งมอบความรักให้คุณแม่ของพวกเรา

🌸 เด็กๆทำการ์ดวันแม่ เพื่อมอบให้แม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ในรายวิชาภาษาจีน โรงเรียนเจริญวิทย์ 💚

#สุขสันต์วันแม่
#ภาษาจีนเจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

2 days 23 hours ago

หนูๆอนุบาลเจริญวิทย์วาดภาพสื่อรัก ส่งถึงแม่ รักแม่ทุกวัน 💚

#อนุบาลเจริญวิทย์
#สุขสันต์วันแแม่

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School added 19 new photos.

3 days 22 hours ago

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.1 ห้อง SMCEP วันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ชั้น 3 อาคารฉาย รุ่งนิรันดรกุล

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของศาสนาที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างถูกต้องและเพียงพอ นักเรียนนำหลักธรรมนั้นมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นคุณธรรมประจำชีวิต ไม่ตกเป็นทาสของสิ่งเสพติด และนักเรียนดำเนินชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ผู้อื่น ทั้งในด้านความเป็นระเบียบวินัย ขยัน อดทน ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

4 days 15 minutes ago

📢 ประกาศวันหยุด
โรงเรียนเจริญวิทย์ หยุดเรียนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

4 days 22 hours ago

เด็กๆห้องเรียนพิเศษ CEP โรงเรียนเจริญวิทย์ ระดับชั้น ป.4-6 💚🚌 ชวนไปชมบรรยากาศการทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดธาตุน้อย และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565

#เรียนรู้สู่โลกกว้าง
#CEPเจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

6 days 27 minutes ago

🇨🇳 การ 绕口令 หรือ Tongue twister

✅ เกมส์การฝึกออกเสียงของนักเรียนชั้น ป.5 ในรายวิชาภาษาจีน โรงเรียนเจริญวิทย์

เป็นข้อความที่คิดขึ้นเพื่อฝึกฝนการออกเสียงพยัญชนะ และสระในภาษาจีน เป็นลักษณะคำคล้องจอง เป็นคำที่ใช้พยัญชนะ หรือ สระนั้น ซ้ำๆ มุ่งเน้นให้เด็กๆ ฝึกฝน เพื่อคุ้นเคยกับพยัญชนะ และสระในภาษาจีน เป็นการฝึกออกเสียงในภาษาจีนเพื่อการออกเสียงที่ชัดขึ้น

#ภาษาจีนต้องที่เจริญวิทย์

Highlight

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-จ Report : SAR) ปีการศึกษา[…]

Read more

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

การสมัครเข้าเรียนของนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  สามารถทำได้ 2 วิธี คือ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียเจริญวิทย์ (On-site) สมัครออนไลน์ โดยการกรอกข้อมูลทาง link รับสมัคร แล้วนำเอกสารไปยื่นในวันรายงานตัว (Online)[…]

Read more

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-จ Report : SAR) ปีการศึกษา[…]

Read more

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 2/2564

🌐 💻 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดความเสี่ยงกับโรค Covid-19 โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่  18 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

Read more

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 1/2564

🌐 💻 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดความเสี่ยงกับโรค Covid-19 โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Read more

รางวัลในการแข่งขัน โครงงานมัลติมอเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงแชมป์ประเทศไทย 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน #โรงเรียนเจริญวิทย์ ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิจันดีการศึกษา #ได้รับรางวัลในการแข่งขัน โครงงานมัลติมอเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงแชมป์ประเทศไทย ในงาน Samila Thailand International Robot Games 2021 ณ[…]

Read more

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-จ Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ – ๑ รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ([…]

Read more