โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School added 10 new photos.

1 day 20 hours ago

บรรยากาศการเรียนรู้ ใน #โครงการห้องเรียนวัฒนธรรมออนไลน์ กับมหาวิทยาลัยฮ่าวเจียง ประเทศจีน โดยโรงเรียนเจริญวิทย์ ได้ลงนามสนธิสัญญากับมหาวิทยาลัยฮ่าวเจียง ประเทศจีน

จุดประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสได้เรียนประเพณีและวัฒนธรรมจีนกับเจ้าของภาษา เป็นการรักษาสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้แก่ลูกหลานชาวแดนมังกรและชาวจันดี รวมถึงเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนเจริญวิทย์ 🌸❤
#ภาษาจีนต้องเจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

2 days 15 hours ago

การพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีในสังคมยุคปัจจุบัน และการคาดการณ์ต่อการขยายตัวของการใช้เทคโนโลยีในสังคมอนาคต ทำให้โรงเรียนเจริญวิทย์ ตระหนักถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมเด็กไทยให้มีทักษะที่จำเป็นและสอดคล้องกับแนวโน้มของพัฒนาการทางด้านสังคมในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ #ทักษะด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งนอกจากจะเพื่อเสริมสร้างทักษะทางพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในเด็กเล็ก เป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน ยังเป็นการเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทยเข้าสู่สังคมยุคหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์

#อนุบาลเจริญวิทย์
#หุ่นยนต์เจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School added 52 new photos.

2 days 21 hours ago

กิจกรรมหลังอาหารกลางวัน ของเด็กๆอนุบาล 3

#เรียนรู้หุ่นยนต์บังคับมือ 🤖💚

นอกจากความสนุกสนานสมวัย ฝึกการบังคับ ความกล้าแสดงออกแล้ว การเรียนหุ่นยนต์ ยังมีประโยชน์หลายประการ อาทิ

– ด้านสมาธิ
– ด้านจินตนาการ
– ด้านความคิดสร้างสรรค์
– ด้านฝึกการสังเกต การทดลอง
– ฝึก เกื้อกูล (Social Skill)
– ฝึก ความอดทน อดกลั้น
– ฝึก ยอมรับตนเอง
– และอื่นๆ

#อนุบาลเจริญวิทย์
#JaroenwitSmartSchool

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

3 days 22 hours ago

📣 แจ้งวันหยุดประจำเดือนกรกฎาคม 2565

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

4 days 22 hours ago

บรรยากาศพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้งกองลูกเสือป่าและกองลูกเสือกองแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) และเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณและความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ โรงเรียนเจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

5 days 20 hours ago

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
ของหนูๆชั้นป.1

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School added 66 new photos.

5 days 23 hours ago

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนเจริญวิทย์ ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องด้วยวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้งกองลูกเสือป่าและกองลูกเสือกองแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) และเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณและความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ณ โรงเรียนเจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School added 15 new photos.

6 days 23 hours ago

วันพ่อของประเทศจีน ประจำปี 2565 คือวันที่ 19 มิถุนายน

นอกจากประเทศจีน ยังมีอีกหลายประเทศที่ถือเอาวันอาทิตย์ที่สามของเดือนมิถุนายนเป็นวันพ่อ โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจีน โรงเรียนเจริญวิทย์ จัดกิจกรรมการประกวดวาดรูปวันพ่อของจีน โดยมีนักเรียนทึ่ได้รับรางวัล ดังนี้

🏆 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ::

รางวัลชนะเลิศ
- เด็กหญิงเขมจิรา ศรีเปารยะ ชั้น ป.2/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- เด็กชายอิงครัตน์ ศรีเปารยะ ป.2/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- เด็กชายเลิศพิสิฐ ดิลกรัตน์พิจิตร ป.2/5

🏆 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ::

รางวัลชนะเลิศ
- เด็กหญิงชญานิศ ศรีมณี ป.5/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- เด็กหญิงกนกนัดดา จันทร์ส่งแสง ป.6/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- เด็กหญิงฐิตินันท์ ศิขิวัตร ป.5/1

🏆 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ::

รางวัลชนะเลิศ
- เด็กหญิงณัฐชา ขำสุวรรณกุล ม.2/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- เด็กชายพีรวิชญ์ อุปลา ม.3/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- เด็กหญิงจันทกานต์ ทองจิตร ม.2/1

#คนเก่งเจริญวิทย์
#ภาษาจีนเจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

1 week 1 day ago

Active learning เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมาย โดยการร่วมมือระหว่างผู้เรียนด้วยกัน ในการนี้ ครูต้องลดบทบาทในการสอนและลดการให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรงลง แต่ต้องเพิ่มกระบวนการและกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการจะทำกิจกรรมต่างๆ มากขึ้น และอย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยการพูด การเขียน การอภิปรายกับเพื่อนๆ

#เรียนภาษาจีนที่เจริญวิทย์
#ภาษาจีนเจริญวิทย์

โรงเรียนเจริญวิทย์ : Jaroenwit School

1 week 2 days ago

🙋บรรยากาศการเลือกตั้งสภานักเรียน❌ โรงเรียนเจริญวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ✅

รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

การสมัครเข้าเรียนของนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565  สามารถทำได้ 2 วิธี คือ สมัครด้วยตนเองที่โรงเรียเจริญวิทย์ (On-site) สมัครออนไลน์ โดยการกรอกข้อมูลทาง link รับสมัคร แล้วนำเอกสารไปยื่นในวันรายงานตัว (Online)[…]

Read more

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 2/2564

🌐 💻 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดความเสี่ยงกับโรค Covid-19 โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่  18 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

Read more

แจ้งผลการเรียนออนไลน์ 1/2564

🌐 💻 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนผ่านทางออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://jaroenwit.ac.th/grade ทั้งนี้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดความแออัด ลดความเสี่ยงกับโรค Covid-19 โดยสามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

Read more

การแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน “สะพานสู่ภาษาจีน•ศรีนครคัพ”ครั้งที่ 10

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์ทั้ง 40 คน ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าแข่งขันการแข่งขันทักษะภาษาและวัฒนธรรมจีน “สะพานสู่ภาษาจีน•ศรีนครคัพ”ครั้งที่ 10 ซึ่งได้มีการจัดแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ในช่วงวันที่ 20 – 24 กันยายนที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าสถานการณ์โรคระบาดตอนนี้จะทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการแข่งขัน แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการเข้าร่วมกิจกรรมของคุณครูและนักเรียนลดน้อยลง สุดท้ายนี้ขอขอบคุณกิจกรรมดีๆจากห้องเรียนขงจื่อโรงเรียนศรีนครมูลนิธิหาดใหญ่และขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนอีกครั้ง #คนเก่งเจริญวิทย์[…]

Read more