พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
เวลา ๐๙:๐๐ น.
คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์ ร่วม เพื่อให้นักเรียนทุกคนมอบตัวเป็นศิษย์ด้วยความกตัญญู ขอพรจากคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเป็นสิริมงคลต่อนักเรียนในการเรียนตลอดปีการศึกษา 🌸🌹💐
🏆ภายในกิจกรรม ได้มีการมอบรางวัลให้แก่ห้องเรียนที่ได้รางวัลจากการประกวดพานไหว้ครู
ความสำคัญของวันไหว้ครู ::
เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ เป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้ขอขมาที่เคยล่วงเกินด้วยวาจา หรือกระทำผิดต่อครูอาจารย์ ทั้งต่อหน้าและ ลับหลัง เป็นการรักษาธรรมเนียมอันดีงามของไทย
ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองที่ได้เตรียมกรวย💐ดอกไม้ ดอกไม้ สำหรับจัดพานไหว้ครูมาให้ลูกๆในพิธีไหว้ครูในวันนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *