Big Cleaning Day

นางสุภาณี สวาทะสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญวิทย์ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมกันทำกิจกรรม Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *