ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติ

? ? ขอแสดงความยินดีกับ

ด.ช.สรวิชญ์ ชูชาติ ??
ด.ช.ธีรภัทร์ รักษาวงค์ ??

นักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์ ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิจันดีการศึกษา จากประเทศไทย

ได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับนานาชาติ

?Creative Award ?

กับผลงานการเขียนเกมส์สแครชในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19

ในการแข่งขันรอบ Grand Final NRL 2020 International ประเภท Scratch Digital Maker ของการแข่งขัน National Robotics League 2020 ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ??

นอกจากนี้ยังมีนักเรียนของเราได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้อีก 7 คน

 • การแข่งขันประเภท การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ได้แก่
 1. ด.ญ.ปลายฟ้า นาคประดิษฐ์ นักเรียนชั้น ป.5 จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ “กล่อง UVC ฆ่าเชื้อโรค”
 2. ด.ช.ธีระดนัย พงษ์กาญจนะ นักเรียนชั้น ม.3 จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ “หุ่นยนต์ส่งอาหารให้กับผู้ถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังการแพร่เชื้อ และผู้ป่วยที่มีความสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19”
 • การแข่งขันประเภท สร้างเกมส์ด้วยโปรแกรมสแครช ได้แก่
 1. ด.ช.ภวินท์ บัวแก้ว นักเรียนชั้น ป.5
 2. ด.ช.ประกาศิต ราชคงแก้ว นักเรียนชั้น ป.5
 3. ด.ญ.สาธิตา มณีโชติ นักเรียนชั้น ป.5
 4. ด.ช.ศิวัช ณ นคร นักเรียนชั้น ป.5
 5. ด.ช.สืบสกุล จองศิริ นักเรียนชั้น ป.5

ครูผู้ดูแล

 1. คุณครูอรวรรณ มหาอ้น
 2. คุณครูชุติมา ไชยเสนา
 3. คุณครูมูจีฟ เชค

คนเก่งเจริญวิทย์


การแข่งขัน National Robotics League 2020 ณ ประเทศมาเลเซีย โดยมีกระทรวงศึกษาธิการแห่งมาเลเซีย (Ministry of Education Malaysia) และกระทรวงสารสนเทศและสื่อผสมแห่งมาเลเซีย (Ministry of Communications and Multimedia Malaysia) ให้การสนับสนุนและรับรองการจัดการแข่งขันนี้

ซึ่งปีนี้จัดให้มีการแข่งขันออนไลน์ในระดับนานาชาติเป็นครั้งแรก โดยมี 7 ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ได้แก่ เกาหลีใต้ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *