รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเจริญวิทย์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2564
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
สถานที่รับสมัคร ::
ห้องวิชาการโรงเรียนเจริญวิทย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
? 075-486748
▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃
เอกสารการสมัครเรียน ::
– รูปถ่ายนักเรียน 1 นิ้ว 2 รูป
– สำเนาสูติบัตร/สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประชาชนบิดา, มารดา หรือ ผู้ปกครอง 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านบิดา, มารดา หรือ ผู้ปกครอง 1 ฉบับ
เอกสารเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนใหม่ระหว่างชั้น ::
– หลักฐานแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
– สมุดประจำตัวนักเรียน (ปพ.6)
– หนังสือส่งตัวย้ายเข้าเรียน
– บัตรสุขภาพนักเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *