Hainan Technician College

#ทุนศึกษาต่อประเทศจีน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์ เข้าศึกษาต่อ ณ Hainan Technician College เมืองไห่หนาน มณฑลไหโขว่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ระดับอาชีวศึกษา) ปีการศึกษา 2566 ทุนเต็มจำนวนไม่ต้องใช้คืน ฟรีค่าเทอมและค่าที่พักตลอด 3 ปี โควต้าสำหรับนักเรียนเจริญวิทย์ จำนวน 30[…]

Read more