วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์ โรงเรียนสามภาษา  สู่สากล พันธกิจ จัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน ประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน

Read more