พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙:๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเจริญวิทย์ ร่วม เพื่อให้นักเรียนทุกคนมอบตัวเป็นศิษย์ด้วยความกตัญญู ขอพรจากคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และเป็นสิริมงคลต่อนักเรียนในการเรียนตลอดปีการศึกษา ภายในกิจกรรม ได้มีการมอบรางวัลให้แก่ห้องเรียนที่ได้รางวัลจากการประกวดพานไหว้ครู ความสำคัญของวันไหว้ครู :: เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และความเคารพต่อครูอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้[…]

Read more