Drive Thru รับเอกสารใบงาน

📍 เรียน ท่านผู้ปกครอง

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงจุดรับเอกสารใบงานระดับชั้น ป.1-6 และห้อง CEP ในวันพรุ่งนี้ (วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 ) เวลา 09.00-12.00 น

เปลี่ยนเป็น บริเวณมุมอาคารสมาร์ทฯ นะคะ

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
โรงเรียนเจริญวิทย์ 😊💚

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *