วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสามภาษา  สู่สากล

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐานสากล
  2. ส่งเสริมทักษะการดำรงชีวิตให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของประชาคมอาเซียน
  3. ประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *