ปรัชญาโรงเรียน

ปรัชญาโรงเรียน

วินัยเด่น    เน้นวิชา     กีฬาดี     มีคุณธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *