ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2567 โรงเรียนเจริญวิทย์

ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2567
โรงเรียนเจริญวิทย์
✅ เบอร์ 1 ได้ 164 คะแนน
✅ เบอร์ 2 ได้ 249 คะแนน
✅ เบอร์ 3 ได้ 272 คะแนน
❌ ไม่ประสงค์ลงคะแนน 72 คะแนน
❌ บัตรเสีย 63 ใบ
พรรค พลัง จ.ว.ก้าวไกล ก้าวไปข้างหน้า (เบอร์ 3) ได้รับคะแนนสูงสุด
▶ได้คะแนนทั้งสิ้น 272 คะแนน
▶จากผู้มาใช้สิทธิทั้งสิ้น 820 คน
🔹ทั้งนี้ โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและชุมชน จึงมีบทบาทในการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ ชุมชน และสังคมได้อย่างเหมาะสม ทางโรงเรียนจึงเห็นสมควรที่จะนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 💚

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *